Säännöt

§ 1. Seuran nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Karl Marx -seura. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

§ 2. Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää Karl Marxista lähtevän ajatteluperinteen tutkimusta ja siitä käytävää keskustelua. Seura pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoisia näkökulmia eri tieteenalojen ongelmiin sekä ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

§ 3. Seuran toimintamuodot

Seuran toimintamuotoja ovat:

 • tieteellisten ja tiedettä popularisoivien seminaarien, luento- ja keskustelutilaisuuksien sekä konferenssien järjestäminen
 • julkaisutoiminta
 • kokous- ja tiedotustoiminta
 • yhteydenpito muihin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin, erityisesti tieteellisiin seuroihin.

§ 4. Seuran suhde poliittisiin puolueisiin

Seura ei ole puoluepoliittisesti sitoutunut; se ei voi liittyä jäseneksi puoluepoliittisiin yhdistyksiin tai järjestöihin eikä ottaa niitä jäsenikseen. Se voi kuitenkin järjestää yhteistoimintaa puolueiden ja esimerkiksi niiden sivistysjärjestöjen kanssa.

§ 5. Toiminnan rahoitus ja muu tukeminen

Toimintaansa rahoittaakseen ja tukeakseen seura voi

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • harjoittaa kustannustoimintaa ja julkaisujen myyntiä
 • järjestää maksullisia luentotilaisuuksia
 • toimeenpanna rahankeräyksiä
 • harjoittaa voittoa tuottamatonta kahvilatoimintaa
 • omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

§ 6. Jäsenyyden edellytykset ja jäsenmaksu

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka haluaa edistää seuran tarkoituksia. Jäsenyys ei edellytä Suomen kansalaisuutta. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Hakemus voi olla kirjallinen tai suullinen.

Jäsenten on maksettava vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruuden ja perimiskauden päättää vuosikokous.

Seurasta eroaminen tapahtuu siten, että jäsen saattaa asian kirjallisesti hallituksen tai sen puheenjohtajan tietoon tai ilmoittaa sen seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen toimii seuran tarkoitusten vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan hänet erottaa. Erottamisesta päättää seuran kokous hallituksen esityksestä.

§ 7. Vuosikokous ja muut kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään joka vuosi viimeistään toukokuun aikana. Kutsu vuosikokoukseen lähetetään jäsenille postitse viimeistään 14 vuorokautta etukäteen ja sen mukaan liitetään esityslista.

Vuosikokous

 • valitsee alkavaksi toimikaudeksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut hallituksen jäsenet (vrt. § 8 )
 • vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • valitsee alkaneelle tilikaudelle tilintarkastajan tai -tarkastajat ja hänelle/heille varamiehet (vrt. § 9 )
 • päättää alkavan vuoden jäsenmaksusta ja sen perimiskaudesta
 • käsittelee tarpeen mukaan muita asioita.

Ylimääräisten kokousten osalta noudatetaan sitä, mitä on sanottu yhdistyslain 20 §:ssä. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin vuosikokous.

§ 8. Hallitus

Seuran toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään viisi varsinaista jäsentä ja enintään viisi varajäsentä.

Kaikki hallituksen jäsenet valitsee vuosikokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja kestää seuraavaan vuosikokoukseen asti.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos sen kokouksessa ovat läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. Jos kuitenkin hallitukseen kuuluu vain neljä henkilöä, on heistä vähintään kolmen oltava läsnä.

§ 9. Tilikausi ja tilintarkastajat

Seuran tilikautena on kalenterivuosi. Vuosikokouksessa valitaan joka tilikaudelle joko yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja hänelle/heille varamies tai -miehet.

§ 10. Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen, sekä muut hallituksen jäsenet yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

§ 11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

§ 12. Varojen käyttö seuran lopettaessa toimintansa

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä näiden sääntöjen § 2:ssa mainittujen tarkoitusten edistämiseen. Tarkemmin asiasta päättää purkautumisesta päättävä kokous.

§ 13. Yhdistyslain noudattaminen

Asioissa, joita ei ole näissä säännöissä mainittu, noudatetaan yhdistyslakia.