Kesäkoulut

Kesäkoulu 2023

130. Miika Kabata: Teoria työn abstraktiomuodoista
131. Paula Rauhala: Onko työvoiman ”hyväksikäyttöaste” edelleen “huono suomalainen
sana”?
132. Saska Heino: Was it really so high? New estimations and evidence on inequality in
Finland, 1865–1959
133. Otto Kyyrönen: The riddle of slowing productivity growth in the developed capitalist
centre: reviewing competing explanations
134. Timo Ilomäki: Huonoja taloustieteilijöitä – ja sitten vasta huonoja filosofeja: katsaus
väestötieteen teoriaan
135. Matti Vesa Volanen: Singulariteetti, kohtuutalous ja ekologinen demokratia
136. Sami Torssonen: Innovations in Oppression: New Frames for Denying Nurses’
Demands During Covid-19
137. Aydin Saiyar: Onko marxilainen journalismi mahdollista?
138. Kirjanjulkistustilaisuus: Matti Kortesoja (2023). The Power of Articulation: Imagery of Social Structure and Social Change (Palgrave MacMillan); Vesa Oittinen (2023). Marx’s Russian Moment (Palgrave MacMillan); Jussi Silvonen: Tutkimus ja kritiikki -journaali
139. Akseli Ekola: Materiaalisuus arkkitehtuurissa: uusi vai historiallinen?
140. Vesa V. Heikkinen: Tasavaltalaisaate ja korporatismi uuden ajan Euroopassa:
aatehistoriallinen katsaus
141. Sauli Havu: Pierre Bourdieun luokkateorian lähtökohdat: marxilainen näkökulma

Kesäkoulu 2022

118. Jussi Silvonen: ”[t]odelliset yksilöt, heidän toimintatapansa ja aineelliset elämänehtonsa” – Marx ja empiirinen sosiaalitutkimus

119. Miika Kabata: Marx keskuspankkikapitalismin kriitikkona

120. Matti Kortesoja: Valvontakapitalismi – uusi kasautumisen logiikka? Työvoiman hyväksikäytöstä henkilökohtaisen kulutuksen riistoon

121. Aaro Tarvainen: Tieto, valta ja kontrolli: Eräs modernin tietoyhteiskunnan

122. Valtteri Leinonen: Concept of Ideology: Reddit as Ideological Terrain

123. Anna-Mili Tölkkö: Sosiaalinen uusintaminen yhteisöjen luomisen ytimessä

124. Sauli Havu: Arvojen funktiosta Max Weberin sosiologiassa

125. Otto Kyyrönen: Class Struggle in Theory: A Critical Review of Three Theories of Inflation

126. Pertti Honkanen: Arvoteoreettisen keskustelun ulottuvuuksia

127. Paula Rauhala: Marx in the West and in the East: Reading Capital in the divided Germany

128. Mikael Hekkala: Kapitalismi ilman tehtaanlattiaa. Essee Marxin väitöskirjan tietoteorian suhteesta transsendentaalisen materialismiin

129. Sami Ahonen: Asenteet ammattiliittoja kohtaan

Kesäkoulu 2021

 1. Marko Ampuja: Teknologinen dynaamisuus kapitalismin (ristiriitaisena) legitimaatioperustana
 2. Jussi Silvonen: Kännykkä – uusista teknologioista, pääomasta ja subjektiviteetista
 3. Matti Kortesoja: Tapaus Vastaamo: Yksittäinen tietomurto vai valvonnan banalisoitumisen oire?
 4. Saska Heino: Pääoman kasautuminen ja kapitalismin juurtuminen Suomeen 1871–2019
 5. Joonas Kumpulainen & Petro Leinonen: Ilmastopolitiikkaa kasvun ehdoilla?
 6. Akseli Ekola: Marx elämän verkossa – Historiallinen materialismi uuden materialismin aikana
 7. Suvi Salmenniemi: Miten vieraantuminen näkyy ja tuntuu nykytyöelämässä
 8. Heidi Auvinen: Valta ja toimijuus synnytyksessä. Miten synnytystyö ja luokka näkyvät synnytyskertomuksissa?
 9. Eero K.V. Suorsa: Valistus, kauneus ja esteettinen kirurgi
 10. Jarkko Silén: RILLUMARXREI: Marxilainen elokuvateoria?
 11. Sauli Havu: Liberalismin lumo. Michel Foucault’n uusliberalismitulkinnasta
 12. Juho Rekola: Ideologia filosofian ja sosiologian risteyksessä: Theodor W. Adornon ideologiakäsityksestä Philosophie und Soziologie -luentosarjan valossa
 13. Paula Rauhala: Isaak Rubin in Germany
 14. Sami Torssonen: Mold Denial: The Role of Experts in Occupational Disease Litigation on Mold Injury
 15. Antti Ronkainen: Central Bank Independence and Different Ideas of Helicopter Money

Kesäkoulu 2020

Peruttiin pandemian vuoksi.

Kesäkoulu 2019

 1. Mikko Lahtinen, Sopeutuva ja radikaali marxilainen tutkimus yliopistoissa
 2. Sauli Havu, Tiedontuotanto käytäntönä. Marxilaisuus ja tietoteoreettinen diskurssi
 3. Saska Heino, Voiton suhdeluvun muutos Suomessa 1960–2000: syyt ja selitykset
 4. Timo Ilomäki, Working (smuggling) Labour Theory Of Value into (program Evaluation via SROI
 5. Anna-Mili Tölkkö, Ei leikkirahaa -kansanliikkeen kamppailu sosiaalisen uusintamisen teorian näkökulmasta
 6. Jussi Määttä, Keskusteluja Gramscin ideologiakonseptiosta
 7. Miika Salo, Gramsci kokonaisvaltiosta
 8. Vivi Säiläkivi: Hegemoninen instrumentaalisuus YK:n rauhanrakentamisessa
 9. Vesa Oittinen, Marx ja moderni kirjan esittelyä
 10. Jussi Silvonen, Marxilainen aikakauskirja -projektin esittelyä
 11. Marko Ampuja, Innovaatio, marxilainen poliittinen taloustiede ja ideologiateoria
 12. Otto Kyyrönen, ’Practices’ or ’Forms of Praxis’? Proposing a Conceptual Refinement for Sally Haslanger’s Ideology-Critique
 13. Eero Suorsa, Ruumiin kolonisoiminen ja kaupallistaminen kehonmuokkauksen kautta
 14. Sami Torssonen, Air Marxism

Syyskoulu 2018

83. Otto Kyyrönen: Projekt Ideologie-Theorie‘s Critical-Structural Ideology-Theory
84. Jukka Heiskanen: Karl Marx -artikkeli filosofia.fi -ensyklopediaan
85. Paula Rauhala: Karl Marx-artikkeli filosofia.fi
ensykolopediaan: poliittisen taloustieteen kritiikki &
Vesa Oittinen: viimeisin Marx
86. Juho Rekola: Praksiksen filosofia ja hegemonia
87. Tuomas Lahtinen: Marx/Engels-ongelma
88. Matti Kortesoja: Book Proposal: Power of Articulation: Imaginery of Society and the Social in Structural Marxism and Its Critique

Kesäkoulu 2018

71. Jussi Silvonen: Marxin filosofinen omatunto – kysymys 
―nuoresta ja vanhasta Marxista
72. Simo Pieniniemi: Välienselvittelyjä Hegelin kanssa. 
Adorno ja negatiivinen
dialektiikka
73. Mika Pekkola: Erich Fromm ja yhteiskunnallisen 
psykopatologian mahdollisuus
74. Sami Torssonen: Appearance and Transparency in 
Marx/ism
75. Sauli Havu: Arvoteoria, luokat ja kapitalismi. 
Työarvoteorian sosiologinen
merkitys
76. Joonas Kumpulainen: Kooma-malli yhteiskunnallisen 
vallankäytön käytäntönä
77. Eero Suorsa: Ruumis yhteiskunnallisten valtasuhteiden 
kuvastajana
78. Janne Säynäjäkangas: Ontology of the commodity
79. Saska Heino: Voitot ja tulonjako Suomessa 1960–2000 
77. Petro Leinonen: Peruspalveluiden tuottavuus ja 
julkisen sektorin reformi
80. Tanja Pekkarinen: Kanadansuomalainen sosialismi 
kansainvälisen
työväenliikkeen osana 1910-1939
81. Liban Sheikh: Katsaus kriittisen poliittisen 
taloustieteen teorioihin rasismista,
sen syistä sekä antirasistisesta politiikasta
82. Jussi Määttä: Ideologian merkitys Antonio Gramscin 
hegemoniateoriassa

Kesäkoulu 2017

58. Xiang Wan: Marx in his last decade: Legacy for 
Russian and Chinese revolution and social development
59. Hannu Eerikäinen: Digitalisaation “saatanalliset
myllyt”. Näkökulmia tietoverkkojen poliittiseen talouteen

60. Matti Kortesoja: Economism vs. Theory of Ideology
61. Tuomas Lahtinen ja Jussi Määttä: Suomalaiset 
vasemmistopuolueet Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen: 
Gramscilainen näkökulma
62. Ville Vahosalmi: Suomen maaseudun puolue ja populismi 
59. Alpo Väkevä: Raoul Palmgrenin poliittinen ajattelu 
historiallisessa kontekstissa
63. Simo Pieniniemi: Maailman tulkinnasta sen 
muuttamiseen ja takaisin: Marx, Lukács ja Adorno
64. Janne Säynäjäkangas: Maailmojen rajat – ylikulutuksen 
ja yhteiskunnan suhde ontologisena ongelmana
65. Eero Suorsa: Marxin ja feminismin liitot ja 
yhteentörmäykset – myös populaarikulttuurissa
66. Minna Hagman Henri Lefebvre ja Giorgio Agamben
67. Paula Rauhala ja Miika Kabata: Michael Heinrich on 
Abstract labour
68. Oskari Jokinen: Voiton suhdeluvun laskutendenssi
69. Timo Ilomäki: Marx ja maankorko – yleiskatsaus
70. Saska Heino: Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa, 
1960–2000

Kesäkoulu 2016

47. Jussi Silvonen: Marxin Feuerbach-teesit ja teesien 
suomentaminen
48. Asko Helminen: Muuttuneen muodon käsite Marxin 
Pääomassa
49. Sami Torssonen: Where Do Fetishism and Ideology Come 
From?
50. Matti Kortesoja: Power of Articulation: Imagery of 
Society and Social
Action in Structural Marxism and Its Critique
51. Tanja Pekkarinen: Sosialistisen aikakauslehden 
kirjoittajat historiallisesta 
materialismista
52. Ville Vahosalmi: 1930-luvun suomalainen 
agraaripopulismi ja Suomen pienviljelijäin
puolue
53. Petro Leinonen: Kuntasektorin ohjaus ja 
kapitalistisen hyvinvointivaltion ristiriidat
54. Antti Ronkainen: Quantitative Easing forever? On the 
legitimation and
institutionalization of the Federal Reserve’s 
unconventional monetary policy programs
55. Paula Rauhala: Marx in the East
56. Tuomas Lahtinen: Marxin työn käsite ja 
ympäristöetiikka
57. Miika Salo: Autoritaarinen etatismi

Kesäkoulu 2015

36. Tuomas Nevanlinna: onko kapitalismille vaihtoehtoa?
37. Paula Rauhala: tavara-raha -suhteet sosialismissa
38. Miika Kabata: Marxin arvoteoria 2000-luvulla
39. Petro Leinonen: Itsensätyöllistäjien luokka-asema 
35. Joel Kaitila ja Miika Kabata: Rahatalous haltuun – 
arvioartikkeli
40. Tero Toivanen: Kainuu maailmantalouden 
resurssiperiferiana
41. Jouko Jokisalo: Autoritaarisen kapitalismin 
tuleminen, Euroopan radikaalioikeisto ja 
fasismianalyysin haasteet
42. Antti Ronkainen ja Joel Kaitila: Eurokriisi ja 
jäsenmaiden omaehtoiset politiikkatoimet
43. Tamas Matekovits: Kookospähkinöistä ja 
kommunisaatioteoriasta eli huomioita 
kommunistisesta vaihtoehdosta
44. Saska Heino: Uusjako? Vuoden 1993 tuloverouudistus, 
verohistoria ja pääoma
45. Sami Torssonen: Transparency: a Marxist 
Interpretation
46. Jukka Peltokoski: Commons transition -prosessi

2014 Talvikoulu: poliittinen taloustiede

31. Pertti Honkanen: Marxilainen poliittinen taloustiede 
ja matematiikka
32. Miika Kabata & Joel Kaitila: 
Jälkikeynesiläinen taloustiede ja marxilainen
poliittisen taloustieteen kritiikki. Eroista ja 
yhtäläisyyksistä
33. Joel Kaitila: In Digits of 1s and 0s: 
Robotisation and the LTV
34. Paula Rauhala: Paula Rauhala: Evald Ilyenkov as a 
premonetary value-theorist
35. Saska Heino: Uusjako—vuoden 1993 tuloverouudistus, 
politiikka ja luokat

Kesäkoulu 2014

18. Jussi Silvonen: Pääoman kääntämisen kysymyksiä
19. Sami Torssonen: Kysymys tavaramuodon ekologisesta 
lokerosta
20. Lauri Lahikainen: Climate change, Production and 
Human Nature: A Marxist Perspective
21. Juha Koivisto: luokkateoriasta ja Stuart Hallin 
artikkeli
22. Petro Leinonen: Luokkasuhteiden ristiaallokossa
23. Miika Kabata: luokkakäsitteen selitysvoima 
kapitalismin analyysissä
24. Karl Marx: Lisäarvoteorioita: tuottava ja tuottamaton 
työ (alustaa Asko Helminen)
25. Sami Torssonen: Todistus ja tavaraestetiikka
26. Jukka Peltokoski: Poliittinen osuuskunta
27. Markku Mäki: Hegel ja Marx modernista yhteiskunnasta 
ja emansipaatiosta
28. Pertti Kolari: Empiristisen ja dialektisen metodin 
suhde
29. Pertti Honkanen: Thomas Pikettyn Capital in the 
Twenty-First Century
30. Joonas Laine: Marx-Engels Internet Archive 
digitointiprojekti

Kesäkoulu 2013

10. Juha Koivisto: Marx ja politiikan kritiikki
11. Miika Kabata: Kapitalistinen valtio ja pääoman 
kasautumispakot
12. Esko Harni: Sisäinen yrittäjä koneena – analyysi 
ihmisen muokattavuudesta ja
politiikan ehdoista tietokykykapitalismissa
13. Paula Rauhala: Lisätyöajan riistosta koko elämän 
riistoon?
14. Joel Kaitila: Yhtäläistymisoletus ja poliittisen 
taloustieteen kritiikki
15. Antti Ronkainen: Luokan sosiologinen tutkimus 
työarvoteorian avulla
16. Keijo Lakkala: Praxis. Blochin tulkinta Marxin 
Feuerbach-teeseistä
17. Petro Leinonen: Pääomaa vastaan. Normatiivinen 
kapitalismikritiikki Pääoman ensimmäisessä kirjassa

Ryhmäkuva

Kesäkoulu 2012

1. Juha Koivisto: Marxismin historiallis-kriittinen 
sanakirja
2. Miika Kabata: työarvoteorian tieteellinen arvo?
3. Vesa Oittinen: Marxin metodi kautta aikojen – kiistoja 
ja koulukuntia
4. Mikko Niemelä: Heideggerilaisen fenomenologian ja 
marxismin kiinnekohtia
5. Paula Rauhala: Abstract conceptions of abstract 
labour. The value-form approach, nature of abstraction 
and Evald Ilyenkov’s the Dialectics of the Abstract and the Concrete in Marx’s Capital
6. Antti Ronkainen: Rahan ja työn välinen suhde
7. Kalle Honkanen: Ideologiset kutsut Arvo-lehdessä
8. Riikka Taavetti: Kielletyn seksuaalisuuden poliittinen 
merkitys Neuvosto-Virossa 1960-1980-luvuilla
9. Sami Torssonen: Rendering responsible