Pieni taloustieteellinen Marx-bibliografia

Pertti Honkanen

Marxin tuotanto voidaan jakaa karkeasti filosofiseen (tai filosofis-ideologiseen) ja taloustieteelliseen osaan. Ilmeistä on, että esim. Saksalainen ideologia koskettelee lähinnä filosofiaa kun taas Pääoma käsittelee lähinnä talousteoriaa. Tämän lisäksi on olemassa suuri määrä ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin liittyviä lehtiartikkeleita sekä kirjeitä, jotka myös sisältävät teoreettisesti mielenkiintoista aineistoa. Marxin ns. otevihkot (Exzerpthefte) ovat vielä lisäys tähän kokonaisuuteen. Ne eivät ole pelkästään mekaanisia muistiinpanoja, vaan eräät katkelmat sisältävät eräänlaisia yhteenvetoja tai tiivistelmiä mm. Marxia edeltäneiden taloustieteilijöiden teoksista lähennellen muodoltaan itsenäisiä teoksia. Tähän mennessä on julkaistu kahdeksan nidettä Marxin otevihkoja niiltä vuosilta, jolloin hän tutki intensiivisesti taloustiedettä.

Marxin tuotannolle on toisaalta tyypillistä, että suuri osa siitä jäi keskeneräiseksi ja julkaisematta hänen elinaikanaan. Erityisesti Pääoman synnytys oli vaivalloista. Pääoman eri luonnokset ovat sen vuoksi kiinnostavia. Pääoman II ja III osan julkaisi Engels keskeneräisten käsikirjoitusten pohjalta vasta Marxin kuoltua. Pääoman IV osaksi ajatellun käsikirjoituksen Theorien über den Mehrwert julkaisi ensimmäisen kerran Kautsky 1900-luvun alussa. Tiettyä mielenkiintoa liittyy Pääoman I osan ranskannokseen, johon Marx itse teki paljon muutoksia, samoin kuin muihin Pääoman eri versioiden eroihin ja mm. Engelsin osuuteen niiden toimittamisessa. Kaiken kaikkiaan Pääoman syntyhistorian tutkiminen on lähes oma tieteenalansa, “marxologian” keskeinen tutkimuskohde.

Marxin (ja Engelsin) tuotannon julkaiseminen on oma tarinansa ja se on edelleen joiltakin osin keskeneräinen projekti. Ensimmäinen historiallis-kriittinen kokonaislaitos eli Gesamtausgabe (MEGA) jäi hyvin vajaaksi Hitlerin valtaannousun ja Stalinin vainojen myötä. Vallanvaihdos Saksassa 1933 epäilemättä vaikeutti julkaisutyötä katkaistessaan saksalais-neuvostoliittolaisia yhteyksiä ja estäessään yhteisen kustantamon toiminnan Berliinissä. Toisaalta Neuvostoliitossa Stalinin vainot tukahduttivat tutkimus- ja julkaisutyötä: koko hankkeen alullepanija David Rjazanov teloitettiin vuonna 1938.

Uuden MEGAn julkaiseminen aloitettiin 1970-luvulla DDR:ssä, mutta sosialismin romahdus on hidastanut hankkeen etenemistä. Mielenkiintoista on kuitenkin todeta, että joitakin Marxin tekstejä on julkaistu ensimmäisen kerran vasta 1990-luvulla ja että MEGAn uusimpia niteitä on ilmestynyt vuonna 1999 Berliinissä. Uudesta MEGAsta on julkaistu ainakin 46 nidettä, ja tarkistetun suunnitelman mukaan se käsittää yhteensä 114 osaa (varsinaista osaa, joiden lisäksi tulevat selityksiä, teknistä ym. oheistietoa sisältävät Apparat-niteet; jotkut osat koostuvat kahdesta tai useammasta niteestä).

Uudesta MEGA-hankkeesta on pisimmälle toteutettu Pääoman eri käsikirjoitukset ja osat käsittävä II osasto, mutta siinäkään ei ole vielä julkaistu Pääoman II ja III osaa. Uusi MEGA laajentaa käsitystä Marxin taloustieteellisestä tuotannosta: siinä on julkaistu koko joukko sellaisia vuosien 1861–1865 käsikirjoituksia, joita ei ole aikaisemmin ollut saatavilla. Niihin liittyvää kriittistä tutkimusta on harjoitettu etenkin Japanissa, jossa on pidetty kansainvälisiä tieteellisiä konferensseja Pääoman käsikirjoitusten tiimoilta.

Marxin ja Engelsin teosten tunnetuin ja eniten käytetty laitos on DDR:n Dietz Verlagin julkaisema 39-osainen (41-niteinen) Werke, jota ryhdyttiin julkaisemaan vuonna 1956. Marxin varhaistuotannon pääosa vuoteen 1844 asti jätettiin kuitenkin Werkestä aluksi pois ja se julkaistiin vasta koko sarjan julkaisemisen jälkeen erillisenä täydennysosana (Ergänzungsband). Alkuperäisestä Werkestä puuttuvat kokonaan eräät tärkeät käsikirjoitukset kuten Grundrisse. Jos nyt haluaa tutustua systemaattisesti Marxin tuotantoon, on käytettävä toisaalta hyväksi MEGAn julkaistuja osia, toisaalta Werkeä. Nämä laitokset ovat nyt vain osittain päällekkäisiä, ja kummassakin on paljon aukkoja.

Jos rajoitutaan taloustieteeseen ja erityisesti talousteoriaan, Marxin tuotannossa voidaan erottaa näiden kokoelmien valossa 16 kokonaisuutta, jotka on lueteltu ohessa. Tästä jäsennyksestä jäävät pois lyhyemmät lehtiartikkelit, kirjeet, käsikirjoituskatkelmat ja otevihkot sekä sellaiset kirjoitukset, jotka talousteoreettisista teeseistään huolimatta ovat lähinnä ideologisia. Tässä on myös sivuutettu Engels muuten kuin Marxin teosten toimittajana.

Luetteloon on liitetty tärkeimmät suomennokset, jotka ovat lähinnä Kansankulttuuri Oy:n sekä neuvostoliittolaisten kustantamojen julkaisemia. Muutamia suomennoksia on julkaistu 1900-luvun alkupuolella Leningradissa (Pietarissa) ja USA:ssa. Venäjännöksiä mainitaan sen vuoksi, että eräät tekstit on julkaistu venäjäksi ennen kuin ne on julkaistu alkukielellä.

Sekä uusi että vanha MEGA ovat saatavilla Helsingin yliopiston kirjastossa (vanhasta MEGAsta vain Saksassa painetut osat). Yliopiston kirjaston kokoelmiin kuuluvat myös Pääoman eri osien alkuperäispainokset vuosilta 1867–1894. Vuonna 1867 julkaistu alkuperäislaitos on hyväkuntoinen ja siinä on vain niukasti alleviivauksia. Omistus on vahvistettu leimalla “Univ. Biblioth. 1896 Helsingfors”.

Pertti Honkanen, syyskuu 2001

Lisälehti: kirjallisuusvihjeitä opiskeluun

Marxin Pääoman ja koko talousteorian syntyhistoriasta on kirjoitettu paljon. Ehkä klassisin ja parhaiten tunnettu teos on Grundrisseen keskittyvä Roman Rosdolskyn Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen “Kapital”. Der Rohentwurf des Kapital 1857–1858, (Frankfurt am Main 1968). Se on julkaistu myös englanniksi nimellä The Making of Marx’s Capital (London 1977).

Uudemmasta kirjallisuudesta voi suositella erityisesti Allen Oakleyn tiivistä esitystä Marx’s Critical Theory. A Bibliographical Analysis. (London 1983). Hän on kirjoittanut myös laajemman kaksiosaisen teoksen Marx’s Critique of Political Economy. Intellectual Sources and Evolution (London 1984 & 1985).

Neuvostoliitossa ja DDR:ssä julkaistiin aikanaan eräitä tutkimuksia ja esityksiä, jotka ovat edelleen suhteellisen käyttökelpoisia, jos joihinkin liturgisiin muotoiluihin ei kiinnitetä liiaksi huomiota. Myös suomeksi on julkaistu Vitali Vygodskin teos Miten Marx teki suuren keksintönsä (Helsinki: 1976; alkuteos Istorija odnogo velikogo otkrytija Karla Marksa). Toinen Vygodskin teos on K istorii sozdanija Kapitala (Moskva 1970). Se on olemassa ainakin saksaksi: Wie “Das Kapital” entstand (Berlin 1976). Vaikeammin saatavilla oleva tutkimus on Walter Tuchscheererin Bevor “Das Kapital” entstand. Die Entstehung der ökonomischen Theorie von Karl Marx (Berlin 1973, alkuteos 1968).

Tuoreempaa tutkimusta mm. uudessa MEGAssa julkaistujen käsikirjoitusten tiimoilta välittää erityisesti saksalaisen Argument–kustantamon sarja Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge.

Ehkä laajin Marxin ja Engelsin julkaistujen teosten bibliografia on Franz Neubauerin Marx-Engels Bibliographie (Boppard am Rhein 1979). Koska se on vuodelta 1979, se ei ota huomioon niitä uuden MEGAn niteitä, jotka ovat ilmestyneet sen jälkeen.

Kirjallisuutta:

Anderson, Kevin: The “Unknown” Marx’s Capital, Volume I: The French Edition of 1872–75, 100 years later. Review of Radical Political Economy 1983(15):4, 71–80

David Borisovic Rjazanov und die erste MEGA. Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge. Sonderband 1. Hamburg: Das Argument Verlag 1997

Honkanen, Pertti: Marx-tutkimus Stalinin vainojen kohteena, Idäntutkimus 1998/4

Marx, Karl & Engels, Friedrich: Briefe über das Kapital. Berlin: Dietz Verlag 1954

Miyakawa, Akira: Japanische Forschungen zu Marx’ drittem Buch des Kapital durch die MEGA im Aufschwung, teoksessa Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 1998, Berlin: Argument Verlag 1999

Mohl, Ernst Theodor: Noten zur MEGA2, Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung, 1997(8), Heft 30, Juni, 82–95

Rubel, Maximilien: Les cahiers d’étude de Marx, teoksessa Rubel, Maximilien: Marx critique du marxisme. Essais. Paris: Payot 1974

Lyhenteitä:

MEGA1 = Marx, Karl & Engels, Friedrich: Historisch-kritische Gesamtausgabe, Frankfurt am Main/Berlin/Moskva/Leningrad 1927–1935 (“vanha MEGA”)
MEGA2 = Marx, Karl & Engels, Friedrich: Gesamtausgabe, Berlin 1975– (“uusi MEGA”)
MES = Marks, K. & Engel’s, F.: Sočinenija, Moskva: Politizdat, eri vuosina
MEW = Marx, Karl & Engels, Friedrich: Werke, Berlin: Dietz Verlag, eri vuosina
MEVT2 = Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset kahdessa osassa, Petroskoi: Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike 1958 ja 1959
MEVT3 = Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset kolmessa osassa, Moskova: Kustannusliike Edistys, ei vuosilukua
MEVT6 = Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset. 6 osaa. Moskova: Kustannusliike Edistys 1978–1979

Luettelo Marxin taloustieteellisistä teoksista

1) Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844

Ökonomisch-philosophische Manuskripte 1844
Kirjoitettu 1844
Julkaistu ensimmäisen kerran Berliinissä 1932 (MEGA1, I/3)
MEGA1 I/3 (1932)
MEGA2 I/2 (1982)
MEW Ergänzungsband
Suomennos: Moskova: Edistys 1973 (suom. Antero Tiusanen), MEVT6

2) Friedrich Listin kirjasta “Kansantaloustieteen kansallinen järjestelmä”

Über Friedrich Lists Buch “Das nationale System der politischen Ökonomie”
Kirjoitettu 1845
Julkaistu ensimmäisen kerran venäjäksi Moskovassa 1971 ja alkukielellä Berliinissä 1972
Suomennos: MEVT6

3) Filosofian kurjuus

Misère de la Philosophie. Réponse à la Philosophie de la misère de M. Proudhon
Kirjoitettu 1846–47
Julkaistu ensimmäisen kerran 1847 Pariisissa ja Brysselissä
Ensimm. saksankielinen painos Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons ‘Philosophie des Elends’ 1885 (Engelsin esipuhe)
Toinen saksankielinen painos 1892
MEGA1 I/6 (1932)
MEW 4
Suomennoksia, Leningrad: Valtion kustannusliike Kirja 1932 (suom. Toivo Rantanen); Moskova: Kustannusliike Edistys 1971 (suom. Matti Viikari, Reijo Käkelä, Anssi Sinnemäki, Kerttu Juntunen, Antero Tiusanen), myös MEVT6

4) Arbeitslohn

Kirjoitettu 1847, julkaistu ensimmäisen kerran Moskovassa 1925
MEGA1 I/6 (1932)
MEW 6

5) Palkkatyö ja pääoma

Lohnarbeit und Kapital
Julkaistu ensimmäisen kerran 1849 Neue Rheinische Zeitungissa
Uusia laitoksia Breslau 1880, Hottinger-Zürich 1884 ja Berlin 1891 (viimeksi mainittu painos Engelsin monin paikoin korjaamana)
MEGA1 I/6 (1932)
MEW 6
Suomennoksia: Helsinki 1907, Fitchburg, Mass. 1910, Pietari 1920, Helsinki 1936 (ASS:n julkaisema suomennos), Helsinki 1945, Moskova 1970, MEVT2, MEVT3, MEVT6, Superior, Wis., ei vuosilukua.

6) Vuosien 1857–1858 taloustieteelliset käsikirjoitukset (Grundrisse)

Tämä kokonaisuus muodostuu kolmesta tekstistä, jotka julkaistiin Moskovassa 1939 ja 1941 kahtena niteenä Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf).
a) Bastiat und Carey (kirjoitettu 1857)
Julkaistu ensimmäisen kerran Neue Zeitissa 1904.
b) Einleitung zu den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie (kirjoitettu 1857)
Julkaistu ensimmäisen kerran Stuttgartissa 1903 Kautskyn toimittamana Neue Zeitissa; uudelleen tarkistettuna Moskovassa 1939.
c) Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (kirjoitettu 1857–1858)
Julkaistu ensimmäisen kerran Moskovassa 1939.
Moskovan laitoksen näköispainos on julkaistu uudelleen Berliinissä 1953 (Dietz Verlag) ja myös Frankfurtissa 1960- ja 1970-luvulla (Europäische Verlagsanstalt)
Tarkistettu laitos julkaistiin venäjäksi 1968 ja 1969 (MES 46.1 ja 46.2) ja sittemmin alkukielellä MEGA2:ssa.
MEGA2 II/1/1–2 (1976, 1981)
MEW 42
Suomennos: Vuosien 1857–1858 taloudelliset käsikirjoitukset (“Grundrisse”). Moskova: Kustannusliike Edistys 1986 (kaksi osaa, suom. Antero Tiusanen, Olli Perheentupa); Grundrissen johdanto (Einleitung) julkaistiin suomeksi jo aikaisemmin: Helsinki: Kansankulttuuri Oy 1975, (suom. Antero Tiusanen).

7) Poliittisen taloustieteen arvostelua

a) Zur Kritik der politischen Ökonomie. Urtext
Julkaistu ensimmäisen kerran Moskovassa 1941 (Grundrissen liitteenä)
MEGA2 II/2 (1980)
b) Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Heft (kirjoitettu 1858–1859)
Julkaistu ensimmäisen kerran Berliinissä 1859
MEW 13
MEGA2 II/2 (1980)
Suomennokset: Kansantaloustieteen arvostelua. Helsinki: Kansankulttuuri Oy 1970 (suom. Antero Tiusanen), Poliittisen taloustieteen arvostelua MEVT6

8) Vuosien 1861–1863 käsikirjoitukset

Zur Kritik der politischen Ökonomie. Manuskript 1861–1863
Osan Theorien über den Mehrwert julkaisi Kautsky ensimmäisen kerran kolmena niteenä vuosina 1905–1910 Stuttgartissa.
Theorien über den Mehrwert julkaistiin uudelleen tarkistettuna Berliinissä 1956–1962.
Käsikirjoitukset muut säilyneet osat, jotka ovat Pääoman I osan luonnosta, julkaistiin ensimmäisen kerran Moskovassa 1973 venäjäksi (MES 47) ja alkukielellä ensimmäisen kerran MEGA2:ssa.
MEGA2 II/3/1–6 (1976–1981)
MEW 26.1, 26.2 ja 26.3 (Theorien über den Mehrwert. Vierter Band des “Kapitals”) ja MEW 43 (osa 1).

9) Vuosien 1863–1865 taloustieteellinen käsikirjoitus

Ökonomisches Manuskript 1863–1865
Pääoman I–III osien tähän mennessä julkaistut luonnokset jakautuvat kolmeen osaan:
a) Das Kapital. Erstes Buch. Sechstes Kapitel. Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses
Julkaistu ensimmäisen kerran Moskovassa 1933. Uudelleen venäjäksi 1974: MES 49. Alkukielellä uudestaan MEGA2:ssa.
MEGA2/II/4.1 (1988)
b) Das Kapital. Zweites Buch
Julkaistu ensimmäisen kerran venäjäksi 1974, MES 49. Alkuteksti ensimmäisen kerran MEGA2:ssa.
MEGA2/II/4.1 (1988)
c) Das Kapital. Drittes Buch. Gestaltung des Gesamtprozesses.
Julkaistu ensimmäisen kerran MEGA2:ssa 1992.
MEGA2/II/4.2 (1992)

10) Työpalkka, hinta ja voitto

Value, price and profit
Kirjoitettu ja esitetty 1865 Lontoossa.
Julkaistu ensimmäisen kerran 1898 Lontoossa.
MEW 16 (Lohn, Preis und Profit)
MEGA2 II/4/1 (1988)
Suomennoksia: Fitchburg, Mass. 1910, Leningrad 1933, Kotka 1953 (Kansankulttuuri Oy), Moskova 1970, MEVT2, MEVT3, MEVT6

11) Pääoma I osa

Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band
Pääoman I osasta on kuusi Marxin ja/tai Engelsin toimittamaa laitosta:
a) Julkaistu ensimmäisen kerran Hampurissa 1867.
MEGA2 II/5
b) Marxin toimittama toinen painos, Hamburg 1873.
MEGA2 II/6
c) Marxin toimittama ranskannos Le Capital, Paris 1872–1875.
MEGA2 II/9
d) Engelsin toimittama kolmas painos, Hamburg 1883.
MEGA2 II/8
e) Engelsin tarkistama englanninnos The Capital. A Critical Analysis of Capitalist Production. London 1886.
MEGA2 II/9
f) Engelsin toimittama neljäs painos, Hamburg 1890.
MEGA2 II/10
MEW 23 (standardilaitokset perustuvat neljänteen painokseen)
On myös säilynyt käsikirjoitus, joka sisältää Marxin täydennyksiä ja muutoksia, jotka hän kirjoitti Pääoman I osan 2. painosta valmisteltaessa. Se on julkaistu ensimmäisen kerran uudessa MEGAssa vuonna 1987:
g) Ergänzungen und Veränderungen zum ersten Band des “Kapitals” (Dezember 1871–januar 1872)
MEGA2 II/6
Suomennoksia on neljä ja niistä on yhteensä viisi tai kuusi painosta:
a) Helsinki: Työväen Sanomalehti-Osakeyhtiö 1913 (suom. O.W.Louhivuori). Julkaistiin vihkoina vuosina 1913–1918 ja ilmeisesti myös erikseen sidottuna laitoksena vuonna 1918.
b) Leningrad: Valtion kustannusliike Kirja 1933 (Louhivuoren suomennos V. Kankaan tarkistamana)
c) Helsinki: Kansankulttuuri Oy 1948 (Louhivuoren suomennos Tuure Lehénin ja Mauri Ryömän tarkistamana). Toinen painos: Petroskoi: Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike 1957.
d) Moskova: Kustannusliike edistys 1974 (suomentajia ei kerrota).

12) Pääoman II osan käsikirjoitus vuosilta 1868–1870

Käsikirjoituksen 1. ja 3. osasto on julkaistu ensimmäisen kerran Moskovassa vuonna 1981 venäjäksi. Käsikirjoituksen 2. osasto sisältyy pienin muutoksin Engelsin toimittamaan Pääoman II osaan.
MES 50

13) Pääoma II osa

Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Zweiter Band
Ilmestyi ensimmäisen kerran Engelsin toimittamana Hampurissa 1885.
Toinen painos Engelsin toimittamana, Hamburg 1893.
MEW 24
Suomennokset:
a) Helsinki: Kansankulttuuri Oy 1950 (suom. Mauri Ryömä)
b) Moskova: Kustannusliike Edistys 1974

14) Pääoma III osa

Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band
Ilmestyi ensimmäisen kerran Engelsin toimittamana Hampurissa 1894
MEW 25
Suomennos: Moskova: Kustannusliike Edistys 1976

15) Randnote zu Dührings “Kritische Geschichte der Nationalökonomie”

Luonnos Engelsin Anti-Dühringin 2. osan 10. luvuksi
Kirjoitettu 1877
Julkaistu ensimmäisen kerran MEGA2:ssa 1988
MEGA2/I/27 (1988)

16) Randglossen zu Adolph Wagners “Lehrbuch der politischen Ökonomie”

Kirjoitettu 1879–1880
Julkaistu ensimmäisen kerran Moskovassa 1930
MEW 19
Suomennos Pääoman I osan vuoden 1933 painoksen liitteenä.